Start

Välkommen till Svenska Kulturhönsföreningen!

Svenska kulturhönsföreningen stambokför Martin Silverudds raser och andra kulturraser av fjäderfä som varit av betydelse i Sverige under tiden för vårt jordbrukssamhälle.

Vad är en kulturhönsras?

En kulturhönsras kan man kort sammanfatta som en ras avlad för att producera ägg och/eller kött, framtagen under 1800- och 1900-tale för att tillgodose behovet hos den svenska befolkningen när fler och fler flyttade in till städerna och produktionen från lantraserna man hållit ute på gårdarna inte längre räckte till. Innan värphybriderna gjorde sitt stora intåg runt 70-talet var det kulturhönsraserna som försåg Sverige med ägg!

Martin Silverudd tog fram ett antal produktiva raser fram till sin död, vilka föreningen nu bevarar och stambokför. Några raser har under årens lopp dött ut eller tappat så många egenskaper att de inte kan betraktas som samma ras som han tog fram, men flera av dessa är under återskapande enligt hans ”recept”. Du kan läsa mer om varje ras under deras respektive sidor här ovan.

Många av dessa raser är utrotningshotade och vi ser det som vår uppgift att bevara och förvalta dem för framtiden, för att fler hobbyhönsägare och småskaliga producenter med intresse för produktiva höns ska ha bra raser att tillgå, anpassade för svenska förhållanden.

Bli medlem! Stöd bevarandet av våra Kulturhöns!

Comments are closed