Årsmötet i Uppsala tydliggjorde föreningens inriktning emot att arbeta för de sk Silveruddsraserna och Svenska Kulturrasers bevarande. Det betyder i korthet att Svenska Kulturhönsförenimngen arbetar för att bevara de raser som spelat en roll i det svenska 1900-talsjordbruket. Tiden från 1885 då Vit Leghorn började spridas och fram tills hybrider slutgiltigt konkurrerat ut Kulturraserna ungefär vid 1970-talets början. Efter detta har raserna fört en  tynande tillvaro och de spillror av raserna vi kunnat dokumentera och tillvarata, finns nu stambokförda.

Verksamhetsplan för Svenska Kulturhönsföreningen 2018

Svenska Kulturhönsföreningen skall under året fortsätta upprätthålla stamböcker för raserna Gammelsvensk Vit Leghorn, Eksjöhönan, Silverudds Blå, Queen Silvia Guld och Silver, Fiftyfive Flowery Guld och Silver, Smålandshönan, New Hampshire, Rhode Island Red, Plymouth Rock, Australorps, Brun Leghorn och Pekinganka.

Föreningens grund är att fortsätta bevara och utveckla Silveruddsraserna och därmed se till att dessa finns kvar för eftervärlden. Förutom detta ska vi se till att andra produktiva fjäderfäraser med en historia i det Svenska jordbruket bevaras i Stambok.

Projektet för att skapa en Eksjöhöna användbar i könsvisande korsningar fortsätter att ägnas särskild uppmärksamhet. Även detta års kycklingar och även halvvuxna djur dokumenteras för att kartlägga rasen och kunna selektera för enhetligare yttre. Likaså kommer det att startas ett projekt med Queen Silvia, både Silver och Guld. Detta för att få fram den karaktäristiska teckningen som de ska ha som kycklingar. Viktigt är även den vuxna teckningen som kommer vara en viktig del i avelsprocessen.

Styrelsen ges i uppdrag att starta stambok för andra produktiva fjäderfäraser, med en historia i det Svenska jordbruket, som bedöms fungera tillfredsställande efter de genomförda undersökningarna av berörda rasernas egenskaper. Styrelsen uppdras att fortsätta sökandet efter produktiva fjäderfäraser med en historia i det Svenska jordbruket, för undersökning av deras egenskaper och eventuellt införlivande i verksamheten. Detta gäller både nya linjer av redan upptagna raser, samt raser vi inte tidigare arbetat med.

Styrelsen och koordinatorer uppdras att arbeta för spridning av avelsmaterial och att nya besättningar ansluts till stamboken.

Styrelsen uppdras att fortsätta arbetet med återskapande av Isbar. Här används ursprungsraser eller liknande för att motverka inavelsproblem och öka genbasen i kontrollerade avelsprojekt med föreningens fulla insyn och godkännande.

Styrelsen uppdras att fortsätta arbetet med att skapa Silverhamps och Delaware.
Vi uppmuntrar också återskapande av förlorade färgvarianter och raser skapade av Martin Silverudd, där ursprungsraser han använde sig av (eller liknande) som en grund, tillsammans med djur ur stambok eller djur med en säker härkomst. Vi ser detta som en fortsättning av det arbete Martin Silverudd gjorde och som vi driver i hans anda. Föreningens mål är väl fungerande Silveruddsraser som lever vidare med goda produktionsegenskaper och utifrån Martin Silverudds intentioner.

Styrelsen uppdras att under året ge ut Kulturhönsbladet i fyra nummer som en 20-sidig färgtryckt A5 i pappersformat.

Styrelsen uppmanas att fortsätta hushålla med föreningens medel och verka för ökad tillströmning av medlemmar.
Svenska Kulturhönsföreningens hemsida skall under året uppdateras för att förbättra informationen om bruksfjäderfän i bevarande och avel.

De lokala kontaktpersonerna uppmuntras att ordna lokala träffar och även att medverka på marknader, mm och sprida information kring föreningen och våra raser. Styrelsen uppdras att stödja lokala initiativ och skall ta fram informationsbroschyr, samt väderbeständigt material för att användas i samband med marknader och träffar.
Styrelsen uppdras att se över under vilka former den lokala verksamheten kan utvecklas. Medlemmarna tas med i diskussioner kring frågan om en fastare lokal organisation är en fördel.

Styrelsen fortsätter arbetet med nya rasbeskrivningar på de få raser där så ej gjorts ännu. Detta görs enligt samma upplägg som hittills använts vid skrivandet av beskrivningar av Fiftyfive Flowery Guld och silver, Silverudds Blå, Eksjöhönan, Isbar, New Hampshire, Australorps, mfl.

Årsmötet
Svenska Kulturhönsföreningen.
Uppsala 2018 03 17